علاقة

May 13

علاقة

دلـم آرامـش مـی خـواهـد . . .

آنچه كه او انجام می دهد تلاش برای جلب توجه شما است، و بـرای این اسـت كه خود را در موقعیتی قرار می دهد تا شما "قدم اول" را بردارید. مسئله اینـجا اسـت كــه بـسـیـاری از مردان نسبت به این عمل زنان بی توجه هستند و به همین دلیـل بسیاری از فرصت ها را از دست می دهند. مردان مستقیم عمل می كنند، زنان غیر مستقیم. بنابرایـن اگر زنـی مكررا" شروع به قـرار گـرفـتـن سـر راه شـما نـمود، احتمال اینكه او اینكار را عمدا" انـجام می دهد زیاد است.


علاقة


فيديو علاقة

اول علاقة جنسية نقشت take me out

مقالة عن علاقة

شـایـد تـنـهـایـی ست  

                 کـه بـه دل مـی کـوبـد                  

                 کـه تـو را مـی جـویـد            

یـا کـه شـایـد هـوس اسـت

کـه درون قـفـس اسـت

                  کـه پـی هـم نـفـس اسـت

                 مـن نـمـی دانـم چـیـسـت ؟            

شـایـد سـرگـرمـی سـت

یـا فـقـط دلـتـنـگـی سـت

                 حـس مـن هـرچـه کـه هـسـت

                 فـکـر تـو در خـاطـرم هـر لـحـظـه هـسـت ! !

سـفـیـد بـاشـد . . .  یـا حـداقـل آبـی . . .

گـوش هـایـم را بـگـیـرم و آرام آرام پـیـش روم . . .

دلـم یـک حـس سـرد مـی خـواهـد . . .

مـثـل وقـتـی کـه سـرت را زیـر آب مـی کـنـی و هـمـه چـیـز در کـنـدی زمـان

و آبـی مـکـان پـیـش مـی رود . . .

دلـم آرامـش مـی خـواهـد . . .

Source: http://www.zibaydaron.blogfa.com/


مزيد من المعلومات حول علاقة علاقة